Voorwaarden

1. Identiteit
ADVOCATENVENNOOTSCHAP STEVE PARYS GCV (handelsbenaming: LEGALVIEW ADVOCATEN) 2820 Bonheiden – Kerselaarstraat 15 België KBO: 0545.894.719

2. Toepasselijkheid
1. De onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten geleverd door LEGALVIEW ADVOCATEN, alsook op alle werkzaamheden verricht door derden voor LEGALVIEW ADVOCATEN en waarvoor zij aansprakelijk kan worden gehouden en op alle rechtsverhoudingen die zij heeft met derden.

2. Telkens er beroep wordt gedaan op de diensten van LEGALVIEW ADVOCATEN gaat de cliënt(e) ermee akkoord dat deze algemene voorwaarden bindend zijn en dat zij voorrang genieten op eventuele voorwaarden van de cliënt(e), zelfs indien deze zouden bepalen dat zij als enige van toepassing zijn. Afwijkingen ten opzichte van deze algemene voorwaarden zijn slechts mogelijk na voorafgaande schriftelijke aanvaarding ervan door LEGALVIEW ADVOCATEN.

3. LEGALVIEW ADVOCATEN behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden op elk moment aan te vullen of anderszins te wijzigen. LEGALVIEW ADVOCATEN verbindt er zich toe om wijzigingen op de meest passende wijze ter kennis te brengen aan de cliënten.

3. Contractuele relatie
1. Indien de begeleiding van de cliënt(e) en/of een dossier gebeurt door een bepaalde advocaat verbonden aan LEGALVIEW ADVOCATEN, wordt de overeenkomst geacht enkel te zijn aangegaan tussen de cliënt(e) en LEGALVIEW ADVOCATEN. LEGALVIEW ADVOCATEN heeft hierbij de mogelijkheid om de opdrachten en zaken toe te wijzen aan eenieder van de advocaten die deel uitmaken van het kantoor LEGALVIEW ADVOCATEN en is ook vrij om de ene advocaat te vervangen door een andere, zonder dat de cliënt(e) zich tegen dergelijke beslissing kan verzetten.

2. LEGALVIEW ADVOCATEN heeft de mogelijkheid om bepaalde opdrachten of een deel ervan te laten uitvoeren door derden, zoals gerechtsdeurwaarders, technische raadslieden, advocaten die niet verbonden zijn aan het kantoor,…en dit telkens wanneer dit volgens LEGALVIEW ADVOCATEN het meest aangewezen is voor de uitvoering van de opdracht. LEGALVIEW ADVOCATEN kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de
bijstand of dienstverlening verstrekt door of vergissingen begaan door deze derden. LEGALVIEW ADVOCATEN is door de cliënt(e) tevens gerechtigd om eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden te aanvaarden in naam en voor rekening van de cliënt(e). De factuur van de derde waarop beroep wordt gedaan, wordt opgemaakt op naam van de cliënt(e), met verplichting voor deze laatste om de factuur overeenkomstig de daarin opgenomen bepalingen te voldoen.

3. De cliënt(e) is ertoe gehouden om aan LEGALVIEW ADVOCATEN alle nodige en nuttige informatie te verstrekken die nodig is voor de gevraagde dienstverlening en dit uiterlijk bij aanvang van de opdracht. Enkel de cliënt(e) staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door of namens hem/haar verstrekte informatie. De cliënt(e) erkent ook het belang van deze informatieverplichting en geeft er zich zodoende rekenschap van dat de uitvoering van de opdracht hier mede afhankelijk van is. Mocht de cliënt(e) nalaten om binnen de gestelde periode deze informatie te verstrekken aan LEGALVIEW ADVOCATEN behoudt deze laatste zich het recht voor om haar prestaties op te schorten en de reeds geleverde diensten te factureren.

4. De door LEGALVIEW ADVOCATEN op te nemen verbintenissen maken inspanningsverbintenissen uit.

4. Vertrouwelijkheid
1. De aan het kantoor verbonden advocaten zijn onderworpen aan het beroepsgeheim.

2. Omgekeerd geldt dat alle brieven, adviezen, procedurestukken, e.d. die LEGALVIEW ADVOCATEN overmaakt aan de cliënt(e) vertrouwelijk zijn. De cliënt(e) mag de inhoud ervan slechts overmaken aan derden mits de uitdrukkelijke, voorafgaande schriftelijke toestemming van LEGALVIEW ADVOCATEN.

5. Vergoeding – Facturatie
1. Het ereloon van LEGALVIEW ADVOCATEN wordt op basis van het door haar meegedeeld uurtarief in rekening gesteld. Op vraag van de cliënt(e) kan een ereloonbegroting worden opgemaakt, doch zonder dat deze LEGALVIEW ADVOCATEN op enige wijze kan binden. De cliënt(e) erkent en aanvaardt immers dat er diverse factoren een invloed kunnen hebben op de hoeveelheid uren die aan een opdracht dienen besteed te worden (bijv. houding tegenpartij). Indien een tijdsbegroting aanzienlijk dreigt te worden overschreden, betracht LEGALVIEW ADVOCATEN de cliënt(e) hiervan tijdig te informeren.
In afwijking op het voormelde kunnen voor welbepaalde opdrachten ook abonnementsformules worden overeengekomen. Tevens kan er met de cliënt(e) ook worden overeengekomen dat een gedeelte van het ereloon gebaseerd wordt op het behaalde resultaat. Dergelijke afwijkende afspraken maken telkens het voorwerp uit van een schriftelijke afspraak tussen LEGALVIEW ADVOCATEN en de cliënt(e).

2. De tarieven die door LEGALVIEW ADVOCATEN worden gehanteerd, kunnen op elk ogenblik herzien worden en zonder dat LEGALVIEW ADVOCATEN ertoe gehouden is om dergelijke wijziging vooraf kenbaar te maken.

3. De aanvang van de uitvoering van dienstverlening, alsook het voorzetten van de dienstverlening kan afhankelijk gesteld worden van de betaling van een provisie. LEGALVIEW ADVOCATEN is gerechtigd om provisies te verrekenen in de afsluitende ereloonnota of in een tussentijdse ereloonnota.

4. Alle bedragen en tarieven zijn exclusief BTW.

5. De ereloonnota’s van LEGALVIEW ADVOCATEN zijn contant betaalbaar op de bankrekening die op de ereloonnota of provisiestaat vermeld wordt en binnen de daarin opgenomen betalingstermijn. Bij gebreke aan tijdige en/of volledige betaling zijn van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verwijlinteresten verschuldigd ten belope van 10% op het openstaande bedrag, te rekenen vanaf de vervaldag tot de datum van de algehele betaling, alsmede een forfaitaire schadevergoeding ten belope van 10% van het openstaande bedrag.

6. In het geval dat één ereloonnota of provisiestaat onbetaald blijft, worden alle, eventueel zelfs nog niet vervallen erelonen of provisiestaten, onmiddellijk en integraal verschuldigd. LEGALVIEW ADVOCATEN heeft tevens het recht om de uitvoering van haar werkzaamheden in alle dossiers voor de betrokken cliënt(e) te schorsen tot het ogenblik van integrale betaling, alsmede om de overeenkomst met de cliënt(e) te beëindigen zonder dat zij aansprakelijk kan worden gesteld voor eventuele schade die voortvloeit uit de schorsing of stopzetting van haar werkzaamheden.

7. LEGALVIEW ADVOCATEN mag van de bedragen die zij ontvangt voor rekening van de cliënt(e) op haar derdenrekening, de door de cliënt(e) aan LEGALVIEW ADVOCATEN verschuldigde bedragen inhouden, mits voorafgaande kennisgeving daarvan aan de cliënt(e).

6. Klachten
1. Klachten met betrekking tot een ereloonnota of provisiestaat kunnen door LEGALVIEW ADVOCATEN enkel in behandeling genomen worden wanneer zij uiterlijk binnen de 8 dagen na factuurdatum schriftelijk worden gemeld. Een klacht dient zo gedetailleerd mogelijk te worden geformuleerd zodat LEGALVIEW ADVOCATEN in staat wordt gesteld om daar adequaat op te reageren. Bij niet-naleving van het voormelde zal de betreffende ereloonnota of provisiestaat onherroepelijk geacht aanvaard te zijn geworden.

2. Eventuele klachten met betrekking tot de dossierbehandeling kunnen gericht worden aan LEGALVIEW ADVOCATEN op het e-mailadres dat door deze laatste gehanteerd wordt in de communicatie met de cliënt(e).

7. Onvoorziene omstandigheden
Overmacht 1. In geval van overmacht kan LEGALVIEW ADVOCATEN niet gehouden worden haar verplichtingen na te komen. In dat geval kan zij de uitvoering van de overeenkomst opschorten voor de duur van de overmacht, ofwel de overeenkomst beëindigen.

2. Overmacht is elke omstandigheid buiten de wil van LEGALVIEW ADVOCATEN die de nakoming van haar verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert, waaronder met name (niet limitatief) totale of gedeeltelijke stakingen binnen of buiten het bedrijf, lock-outs, uitzonderlijke weersomstandigheden, epidemieën, blokkering van distributie of bevoorrading om welke reden ook, aardbeving, brand, storm, overstroming, waterschade, blokkering van het computer- of telecommunicatiesysteem, diefstal.
Zo kan ook ziekte en tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid van de betrokken uitvoerende personen binnen LEGALVIEW ADVOCATEN een geval van overmacht uitmaken.

3. In geval er zich na het sluiten van de overeenkomst onvoorziene omstandigheden voordoen die de uitvoering van de opdracht door LEGALVIEW ADVOCATEN moeilijker of kostelijker maken dan op het moment van het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijze kon worden voorzien, is LEGALVIEW ADVOCATEN gerechtigd om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of om haar verplichtingen in verhouding daarmee aan te passen.

8. Intellectuele eigendomsrechten
Auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de door LEGALVIEW ADVOCATEN geleverde adviezen, ontwerpen, besluiten en andere documenten zijn eigendom van LEGALVIEW ADVOCATEN.
Noch de levering van de documenten, noch de betaling van de erelonen strekt tot enige overdracht van deze intellectuele eigendomsrechten.
De cliënt(e) kan deze documenten gebruiken binnen het doel van de dienstverlening die door de cliënt(e) aan LEGALVIEW ADVOCATEN gevraagd wordt.

9. Gegevensbescherming
LEGALVIEW ADVOCATEN leeft de regelgeving inzake de bescherming en verwerking van persoonsgegevens na, zoals deze o.m. terug te vinden valt in de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 27 april 2016 (AVG – GDPR).
In de mate er van de cliënt(e) persoonsgegevens worden ontvangen of verstrekt worden aan LEGALVIEW ADVOCATEN, verklaart laatstgenoemde dat elke verwerking ervan geheel in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving zal verlopen.
Verdere informatie over het privacybeleid van LEGALVIEW ADVOCATEN valt terug te vinden op de website:

10. Aansprakelijkheid
1. Voor wat betreft iedere materiële of immateriële schade die de cliënt(e) zou lijden, is de contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid van LEGALVIEW ADVOCATEN, alsmede deze van alle advocaten die deel uitmaken van het kantoor LEGALVIEW ADVOCATEN of van de advocaten die voor rekening van LEGALVIEW ADVOCATEN werken, beperkt tot het bedrag van de dekking van de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar van LEGALVIEW ADVOCATEN (i.c. de Orde van Vlaamse Balies). De cliënt(e) erkent en aanvaardt dat deze verzekering voldoende is en aanvaardt dat de vergoeding van een weerhouden beroepsfout beperkt wordt tot het bedrag waarvoor LEGALVIEW ADVOCATEN, haar advocaten en/of aangestelden onder voormelde polis effectief gedekt en verzekerd zijn.

2. Indien de verzekeraar de schade niet dekt is de globale aansprakelijkheid van LEGALVIEW ADVOCATEN, haar advocaten en/of aangestelden beperkt in hoofdsom, kosten en interesten tot het bedrag van de ontvangen erelonen exclusief BTW dat werd aangerekend in het dossier waarin de aansprakelijkheid werd weerhouden.

3. De cliënt(e) vrijwaart LEGALVIEW ADVOCATEN, haar advocaten en aangestelden voor elke aanspraak van een derde die het gevolg is van de levering van prestaties door LEGALVIEW ADVOCATEN voor rekening van de cliënt(e), behoudens in geval van een zware fout in hoofde van LEGALVIEW ADVOCATEN.

11. Beëindiging
1. Zowel de cliënt(e) als LEGALVIEW ADVOCATEN hebben het recht om de overeenkomst tussen hen op elk ogenblik en zonder opgave van reden te beëindigen. De cliënt(e) is in dergelijk geval ertoe gehouden om alle openstaande erelonen, provisies en kosten voor geleverde werkzaamheden tot op de datum van de beëindiging van de overeenkomst onmiddellijk te voldoen. LEGALVIEW ADVOCATEN verbindt er zich toe om het dossier, bestaande uit de overtuigingsstukken van alle partijen, eventuele expertiseverslagen en de procedurestukken op eerste verzoek aan de cliënt(e) of de door hem/haar aangeduide derde over te maken.

2. Bij de beëindiging van de opdracht na uitvoering wordt het dossier vijf jaar bijgehouden, waarna het vernietigd wordt. De aansprakelijkheid van LEGALVIEW ADVOCATEN verjaart vijf jaar na de – eventueel zelfs stilzwijgende – beëindiging van de opdracht.

12. Bijkomende informatie ten behoeve van de cliënt(e)
1. Wanneer LEGALVIEW ADVOCATEN geconsulteerd wordt door een cliënt(e) waarvan zij vermoedt of weet dat deze cliënt(e) in aanmerking zou komen voor juridische tweedelijnsbijstand, zal LEGALVIEW ADVOCATEN deze cliënt(e) hierover informeren.
Voor kosteloze rechtsbijstand kan u echter niet terecht bij LEGALVIEW ADVOCATEN.
Indien de cliënt(e) dewelke in aanmerking komt voor kosteloze rechtsbijstand hier geen beroep wenst op te doen en de opdracht alsnog wenst toe te vertrouwen aan LEGALVIEW ADVOCATEN, zal de juridische bijstand overeenkomstig deze algemene voorwaarden worden geleverd.

2. In geval de cliënt(e) geniet van een tussenkomst inzake juridische kosten, waaronder de erelonen van een advocaat, en dit onder de vorm van een polis rechtsbijstand zal de cliënt(e) dit onverwijld melden aan LEGALVIEW ADVOCATEN, opdat zij de nodige ereloonafspraken met de rechtsbijstandsverzekeraar zou kunnen maken. De cliënt(e) aanvaardt dat de erelonen die het maximum bedrag van de dekking zouden overtreffen rechtstreeks aan hem/haar worden aangerekend. Indien een rechtsbijstandsverzekeraar zou tussenkomen voor de cliënt(e), is LEGALVIEW ADVOCATEN gerechtigd om haar staat van kosten en ereloon (alsook provisienota’s) die niet zou voldaan worden door deze verzekeraar, te verhalen op de cliënt(e). Ingeval van discussie met de rechtsbijstandsverzekeraar is het kantoor gerechtigd het ereloon rechtstreeks bij de cliënt(e) te vorderen waarna deze zich zelf tot de rechtsbijstandsverzekeraar kan wenden en beroep doen op de genoten dekking. Enige beperking van dekking is niet tegenwerpbaar aan LEGALVIEW ADVOCATEN.

3. LEGALVIEW ADVOCATEN informeert de cliënt(e) over de mogelijkheid tot bemiddeling, verzoening en elke andere vorm van minnelijke oplossing van geschillen. Indien zij van mening is dat een minnelijke oplossing van het geschil overwogen kan worden, tracht zij in de mate van het mogelijke die te bevorderen.

4. In het kader van de witwaswetgeving is LEGALVIEW ADVOCATEN er toe gehouden om, indien zij feiten vaststelt waarvan zij weet heeft of vermoedt dat verband houden met witwaspraktijken of terrorisme, informatie daaromtrent over te maken aan de Stafhouder van de Orde en die deze informatie in bepaalde gevallen zal doorgeven aan de Cel van Financiële Informatieverwerking. De cliënt(e) is verplicht om de nodige informatie te bezorgen aan LEGALVIEW ADVOCATEN wanneer deze daar om verzoekt.

13. Varia
1. De eventuele nietigheid van één van de bepalingen van deze algemene voorwaarden zal geenszins invloed hebben op de geldigheid van de andere clausules ondanks de nietigheid van de betwiste clausule. De eventueel nietige clausule wordt alsdan vervangen door een clausule die zo dicht mogelijk de geest en economische impact van de ongeldige clausule benadert.

2. Het niet opeisen van een recht of het niet toepassen van een sanctie door LEGALVIEW ADVOCATEN houdt geenszins een afstand van recht in.

14. Toepasselijk recht en bevoegde instanties
Op de rechtsverhouding tussen LEGALVIEW ADVOCATEN en haar cliënten is, ongeacht hun woonplaats of bedrijfszetel, uitsluitend het Belgisch recht van toepassing. In geval van betwisting zijn de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, afdeling Mechelen bevoegd. LEGALVIEW ADVOCATEN behoudt zich evenwel het recht voor om de zaak aanhangig te maken voor de rechtbanken van de woonplaats of de bedrijfszetel van de cliënt(e).